Galeria - 2014.06.29 - Mostra Speciale CLC - Terni (IT)